Neuropsicopedagogia

psicologia_En aquesta especialitat convergeixen la neurologia, la pedagogia, la psicologia i l’educació, i és útil per establir el patró de les capacitats a través de l’avaluació conductual, cognitiva i funcional.

Es basa en el Model de Diagnòstic i Intervenció Humanista – Estratègic (Timoneda, C., Pérez, F. (2006)). Aquest model entén que una conducta o comportament problemàtic és el símptoma, i que el seu origen es troba en els processos emocionals o cognitius. És important tenir una valoració d’aquests dos processos per poder realitzar un diagnòstic i donar pas a la intervenció.

El diagnòstic ens servirà per interpretar la situació i entendre què paper juguen les creences, valors, prejudicis, normes, etc., i així tenir una primera hipòtesi sobre el que està passant i de com un individu viu la seva pròpia realitat.

Aquest model ajuda a guiar a la persona perquè pugui realitzar els CANVIS, aconseguir els OBJECTIUS desitjats, potenciar els seus RECURSOS i, d’aquesta manera, afrontar qualsevol situació. És primordial poder canviar les creences que sustenten els Comportaments Emmascaradors.

Treballo amb la Teoria dels Comportaments Emmascaradors (Timoneda, C., Pérez, F. (1999)). Ens ajuda a interpretar el que passa a nivell emocional, ja que les conductes estan determinades pel que sentim i no tant pel que pensem.

Tot el que sentim en les experiències viscudes des del naixement ens ajuda a configurar nostra autoimatge, la qual serà més negativa o positiva depenent de la interpretació que haguem realitzat.

Engegarem més conductes de defensa si hem sentit que hem tingut vivències doloroses, ja que la nostra imatge serà negativa. Aquestes conductes de defensa són protectores i inconscients.

El nostre conscient busca raonaments lògics per explicar aquest comportament defensiu. Aquests raonaments lògics es basen en creences apreses, amb les quals s’emmascara el malestar inconscient. Com la causa és inconscient, és necessari buscar camins que no es basin en la lògica conscient per arribar a l’origen del problema i poder solucionar-ho. Mitjançant el tractament es mirarà de trobar els recursos necessaris per a això.

Utilitzarem recursos de comunicació indirecta, donant importància al llenguatge corporal, ja que és el mitjà pel qual l’inconscient es manifesta.